Dalarna – distriktsstämma

Datum: 11 februari, 2018
Tid: 10:00  till  00:00

Kallelse JUF Dalarnas årsmöte

Söndagen den 11/2-18 klockan 10.00 i studiefrämjandets lokaler

 

Adress till studiefrämjandet: Magasingatan 27, 791 70, Falun

 

Dagordning

 

 1. Val av ordförande och vice ordförande
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare
 3. Val av protokolljusterare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fråga om distriktsstämmans behöriga utlysande
 6. Distriktsstyrelsens årsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av balansräkning
 9. Ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens ledamöter
 10. Behandling av förslag från distriktsstyrelsen
 11. Behandling av inkomna motioner
 12. Behandling av distriktsstyrelsens förslag till arbetsprogram
 13. Fastställande av distriktets inkomst- och utgiftsstat innefattande även beslut om medlemsavgifter samt arvode och reseersättning till styrelseledamöter och revisorer
 14. Styrelseval enligt § 9 a) Val av distriktsordförande b) Val av övriga ledamöter jämte suppleanter
 15. Val av ombud till förbundsstämman enligt förbundsstadgans § 13
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Val av valberedning jämte sammankallande i denna
 18. Övriga eventuella val
 19. Övriga ärenden

 

Anmälan för beräkning av fika via sms till Erica på 076-76 30 233

 

Hoppas vi ses!