Stockholm uppstartsmöte/årsmöte

Datum: 11 mars, 2018
Tid: 00:30  till  00:00

JUF_m_bander png

Kallelse uppstartsmöte/årsmöte JUF Stockholm

Söndagen den 11/3-18 klockan 12.30 på Hjälmsättra Gård, Åkersberga

 Adress till ridskolan: Hjälmsättra Gård 1, 184 91 Åkersberga

Dagordning

 

 1. Val av ordförande och vice ordförande
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare
 3. Val av protokolljusterare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fråga om distriktsstämmans behöriga utlysande
 6. Ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens ledamöter
 7. Behandling av förslag från distriktsstyrelsen
 8. Behandling av inkomna motioner
 9. Behandling av distriktsstyrelsens förslag till arbetsprogram
 10. Fastställande av distriktets inkomst- och utgiftsstat innefattande även beslut om medlemsavgifter samt arvode och reseersättning till styrelseledamöter och revisorer
 11. Styrelseval enligt § 9 a) Val av distriktsordförande b) Val av övriga ledamöter jämte suppleanter
 12. Val av ombud till förbundsstämman enligt förbundsstadgans § 13
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 14. Val av valberedning jämte sammankallande i denna
 15. Övriga eventuella val
 16. Övriga ärenden

Anmälan för beräkning av fika via sms eller mail till Maud på 070-7280819 eller admin@hjalmsattra.se

 

Hoppas vi ses!